Yükleniyor...

Dereboyu Caddesi no:25 Beşiktaş İstanbul

RADYOFREKANS TEDAVİSİ

Kuyruk Sokumu Ağrısı Hakkında Faydalı Bilgiler Burada RADYOFREKANS TEDAVİSİ

Genellikel doktorlar tarafından oturma simidi, ağızdan alınan ağrı kesiciler,manipülasyon,kortizon steroid enjeksiyonaları ve ganglion İmpar sinir blokajı tedavilerinin hepsi denenmiş fakat başarılı olmamış kişilere uygulanmasının doğru olacağı belrtilmiştir.Radyofrekans işlemi tüm bu tedaviler denendikten sonraki aşama olarak görülür.

         Kuyruk sokumunda ağrı yapan sinirleri tahrip etme o bölgede lezyon oluşturarak ağrının beyne iletilmesini kesme işlemidir.Bu işlemdeki amaç ağrının uzun süreli kesilmesidir.Bazı vakalarda da ağrının yok olduğu bildirilmiştir.

         Kuyruk sokumu ağrısının kaynağı ayrılan kuyruk sokumu kemikleri, kuyruk sokumunun ucundaki kemik çıkıntıları, o bölgedeki artritler olabilir.Radyofrekans işleminin prensibi ağrının kaynağını ortadan kaldırmak değil direk ağrıyı ileten sinirin iletimini kesmektir.Tüm diğer radyofrekans işlemleri gibi hastanın hayat kalitesini arttırmaya yönelik bir işlemdir.

         Türkiye’de bu işlem genellikle algoloji uzmanları ve çok nadir de olsa bazı fizik tedavi,beyin cerrahi,ortopedi doktorları tarafından da yapılmaktadır.

         Genellikle radyofrekans işleminin hiçbir riski yok densede bu işlemin riski o bölgede vücudun oluşturabileceği enfeksiyon, kist ve benzeri şeyleri ağrı hissedilmeyeği için bu problemlerin maskelenebileceği ve kötü sonuçlar doğurabileceğidir.Bu risklerin göze alınıp alınmayacağı doktorla hastanın kararına bağlıdır.

         Radyofrekans işleminin yapılacağı alan son derece önemlidir ve kişiden kişiye göre değişmektedir.

         Bu işlemde radyofrekans işleminin tam olarak nereye yapılacağı ağrının kaynağının ne olduğuna (örneğin kuyruk sokumunun nereden çıktığı ,kuyruk sokumunun ucunda herhangi bir kemik çıkıntısı olup olmadığı gibi) bağlı olarak değişmektedir.
Genellikle önce test enjeksiyonu yapıldıktan sonra eğer ağrı kısa süre için de olsa geçiyorsa o bölgeye yapılması tercih edilmektedir.

         Aşağıdaki videoda Colorado Pain Clinic’in ganglion İmpar sinir bloğu ve radyofrans işlemini içeren video sunu izleyebilirsiniz.  Aşağıdaki linkte İrlanda’da St.James Hospital’daki kuyruk sokumu ağrısıyla gelen hastalara yapılan radyofrekans işlemiyle ilgili çalışmayı okuyabilirsiniz.

Özet

         Kuyruk sokumu ağrısı tedavisi son derece zor bir hastalıktır.Çalışmanın amacı ilaç tedavisine yanıt vermeyen koksidinili hastalara yapılan radyofrekans işleminin etkinliğini göstermektir.Ocak 2009’dan Aralık 2011’e kadar medikal tedavilerle iyileştirelememiş 20 koksidinili hastalara implar ganglion sinir ağına radyofrekans işlemi yapılmıştır.Hastalar 6 ila 12 ay arasında izlenmiş hastaların %75 inde ağrı çok ciddi oranda azalmıştır.Hastaların %25 ‘inde ise radyofrekans işlemi başarısız olmuş, hastaların işlemden önce ve işlemden sonra ağrı düzeylerinde hiçbir farklılık olmamıştır.
Sonuç:İmplar Ganglion sinir ağına yönelik pulse radyofrekans işlemi medikal tedaviye direnç gösteren koksidinili hastalarda ağrı kontrölü açısından uygulanabilir.

http://content.iospress.com/articles/journal-of-back-and-musculoskeletal-rehabilitation/bmr00454

         Aşağıdaki pdf dosyasında Türk doktorlar Abdülkadir Atım, Atilla Ergin, Serkan Bilgiç, Süleyman Deniz, Ercan Kurt’un yayınladığı çalışmayı bulabilirsiniz.

Özet

         Amaç: Koksigodini, koksigeal bölgede ağrı ve hassasiyetle kendini gösteren klinik bir durumdur. Travma en yaygın etyolojik faktördür.
Biz klasik tedavi protokolleri ile iyileşememiş koksigodinili hastalarda kaudal epidural puls radyofrekans (PRF) tedavisinin etkinliğini
araştırmayı ve uzun dönem sonuçlarını incelemeyi amaçladık.

         Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, ağrı kliniğimizde kaudal epidural PRF ile tedavi edilen koksigodinili 21 hasta dahil edildi. Hastaların
16’sında (%76) travma hikayesi, 3’ünde (%14) geçirilmiş cerrahi hikayesi varken, 2’sinde de (%10) nedeni ortaya konamamış
koksigodini vardı. Tüm hastalar daha önceden konservatif yöntemlerle tedavi edilmişler ancak hiç birisinin ağrısı yeterince geçmemişti.
Hastaların ağrı düzeyi visual analog scale (VAS) skoru ile değerlendirildi. Hasta memnuniyeti 3. hafta ve 6. aylarda subjektif
hasta memnuniyeti anketi ile değerlendirildi.

         Bulgular: Ortanca VAS skoru başlangıçta 8 idi, 3. hafta ve 6. ayda 2 olarak ölçüldü. Başlangıç değeri ile karşılaştırıldığında 3. hafta
ve 6. ay VAS değerleri belirgin şekilde düşük bulundu (p<0.001). Subjektif hasta memnuniyeti anketine göre hastaların 12’sinde (%57) mükemmel, 5’inde (%24) iyi ve 4’ünde (%19) zayıf memnuniyet sonucu bulundu.

         Sonuç: Kaudal epidural PRF, klasik tedavi protokolleri ile iyileşmeyen koksigodinili hastalarda cerrahi tedaviye alternatif uygulanabilir.